Кои сме ние?

БАТЕРИ РИСАЙКЛИНГ ЕООД е организация с предмет на дейност оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори.

Компанията е учредена през 2014 г., а през 2016 г. получава от Министерството на околната среда и водите Разрешение № ООп-НУБА-08-00/22.03.2016г. за извършване на дейност като организация по оползотворяване за изпълнение задълженията на производителите и вносителите по чл. 14 от Закона за управление на отпадъците и чл. 21, ал.1 от Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори.

Вижте Разрешението...

Как работим?

Лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори могат да изпълняват определените им от Закона за управление на отпадъците задължения за разделно събиране, рециклиране и/или оползотворяване чрез колективна система, представлявана от организация по оползотворяване.

БАТЕРИ РИСАЙКЛИНГ ЕООД, съгласно предоставеното Разрешение, представлява такава колективна система, обединяваща вносителите и производителите на батерии и акумулатори в България за изпълнение на законовите им задължения.

Вижте повече...

Присъединете се

Всеки един от Вас може да се присъедини към БАТЕРИ РИСАЙКЛИНГ ЕООД, като сключи договор за членство в организацията по оползотворяване.

Чрез сключването на договора за членство вие прехвърляте върху организацията задължението си за организиране, управление и отчитане на дейностите по разделно събиране, транспортиране, съхраняване, предварителното третиране, рециклиране и/или оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори, с оглед постигане на целите по ЗУО и подзаконовите актове по прилагането му.

Вижте повече...

Нашите приоритети са:

- да създадем и управляваме устойчива система за разделно събиране, предварително третиране, рециклиране и/или оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори;

- да допринесем за създаването на среда, насърчаваща лицата, извършващи дейност с негодни за употреба батерии и акумулатори за екологосъобразен начин на работа, съобразен с изискванията на законодателството;

- да предоставим на лицата, пускащи на пазара батерии и акумулатори икономически ефективно решение за изпълнение на ангажиментите им по Закона за управление на отпадъците и Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори, и освобождаване от задължението за заплащане на продуктова такса на ПУДООС;

- да защитаваме интересите на своите членове в областта на оползотворяването на негодни за употреба батерии и акумулатори пред европейските и националните институции, неправителствени организации, медии и обществото;

- да осигурим дългосрочно и устойчиво решение за изпълнение на задълженията на нашите членове.

БАТЕРИ РИСАЙКЛИНГ ЕООД доказа изпълнението на задълженията си за 2022 г.

С публикувана на 17.08.2023 г. Заповед № РД-606/17.08.2023 г. министърът на Околната среда и водите определи, че членовете на Батери Рисайклинг ЕООД са доказали изпълнението на задълженията по събиране, оползотворяване и рециклиране на отпадъци по Закона за управление на отпадъците и Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори за 2022 година и не следва да заплатят продуктова такса.

Запознайте се със Заповед № РД-606/17.08.2023 г.

Към всички новини